آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اشتباه

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب دچار اشتباهى شويد، نشانه‏ى بى‏احترامى ديگران نسبت به شما است. اگر از قبل اشتباهى انجام داده‏ايد و آن را در خواب ببينيد، بدين معنا است كه اهميت زيادى به خود مى‏دهيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)