آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اشتیاق

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر دخترى در خواب نامزدش را ببيند كه مشتاقانه منتظر ديدار او است، نشانه‏ى شنيدن اخبار خوشايند و پذيرفتن پيشنهادى است كه سال‏ها منتظرش بود.

اگر در خواب خود را مشتاق ديدار كسى ببينيد به معناى آن است كه خبرهايى خوب از دوستانتان خواهيد شنيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)