آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

افتخار

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ديديد كه به خاطر چيزى افتخار مى‏كنيد، به اين معنا است كه در زندگى به آسايش و رفاه مى‏رسيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)