آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

انعکاس

 

ليلا برايت مى‏گويد:

شنيدن انعكاس صداى خود در خواب، نشانه‏ى شركت در يك مهمانى دوستانه است. اگر در خواب خود را در جنگلى ببينيد و انعكاس صداى خود را بشنويد، بدين معنا است كه فرد تنهايى هستيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)