آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

باغبان

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب باغبانى را ديديد، بيانگر آن است كه در امور مالى زيان خواهيد كرد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)