آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

برادری

 

اچ ميلر مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد با كسى پيمان دوستى مى‏بنديد، نشانه‏ى آن است با فردى آشنا مى‏شويد كه يكى از دوستان عزيز و باوفاى شما مى‏شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)