آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

برکنار

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه از مقام خود بركنار شده‏ايد، به اين معنى است كه به مقام بالاترى خواهيد رسيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)