آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بولینگ

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن بازى بولينگ در خواب، بيانگر از دست دادن موقعيت‏هاى مناسب است.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه توپ بولينگ را پرتاب مى‏كنيد، نشانه‏ى آن است كه بايد در انجام كارهايتان دقت بيشترى نماييد تا دچار ضرر نشويد، اگر در خواب ببينيد كه توپ‏هاى بولينگ در حال افتادن است، علامت آن است كه نتيجه‏ى كارهايتان را خواهيد ديد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)