آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بیداری

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب احساس كرديد كه هوشيار هستيد، بيانگر تجربياتى تلخ است.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه از خواب بيدار مى‏شويد، نشان‏دهنده‏ى موفقيت در انجام كارها است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)