آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بی نظم

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه آدم بى‏نظمى هستيد، به اين معنا است كه بايد در انجام كارها دقت بيشترى كنيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)