آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پادگان

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن پادگان در خواب، نشانه‏ى آن است كه محل زندگيان را تغيير خواهيد داد. اگر در خواب خود را در حياط پادگان ديديد، نشانه‏ى آن است در يكى از كارهايتان دچار شك مى‏شويد. اگر خواب ببينيد كه پادگان را ترك مى‏كنيد، بيانگر داشتن اوقات خوش است. پادو

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن پادو در خواب بيانگر آشنايى با افراد غيرقابل اعتماد است. اگر زنى در خواب ببيند كه در جايى مشغول پادويى است، بيانگر دخالت در يك كار احمقانه است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)