آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پیشرفت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب مشاهده كنيد كه در شغلتان پيشرفت كرده‏ايد، يعنى به مقامات بالايى دست پيدا خواهيد كرد. اگر خواب ببينيد اطرافيانتان در كارهايشان پيشرفت كرده‏اند، به معنى آن است كه رابطه‏ى نزديك‏ترى با دوستانتان برقرار خواهيد كرد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)