آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تجملات

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه با تجملات زندگى مى‏كنيد، به اين معنا است كه در امور مالى دچار ضرر مى‏شويد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب زن فقيرى ببيند كه از تجملات زندگى لذت مى‏برد، به اين معنا است كه تغيير و تحولاتى خوشايند پيش رو دارد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)