آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تلگرام

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه تلگرامى دريافت كرده‏ايد، يعنى خطرى شما را تهديد مى‏كند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)