آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اِنجیل

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه انجيل همي خواند، دليل بود كه از حق به باطل فريفته شود و خودراي شود. اگر بيند از كتاب انجيل همي خواند، دليل كند از آن كساني كه از ملت عيسي باشند، خير اندك بدو رسد. اگر از بر مي خواند، دليل است از حق به باطل گردد و دوستدار ترسايان شود.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ خواب كتاب انجيل ، نشانة زندگي سالم و بي ضرر و مورد پسند است .

2ـ اگر در خواب ببينيد كه با تعاليم انجيل مخالفت مي كنيد ، نشانة آن است كه دوستي شما را وسوسه مي كند تا دست به كارهاي ناپسند بزنيد ، اما شما در مقابل وسوسه ها مقاومت خواهيد كرد .

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)