آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کارزار

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن كارزار در خواب، دليل طاعون است. اگر بيند در كارزار دشمن را قهر نمود، دليل كه از علتِ طاعون برهد. اگر بيند دشمن بر وي غالب شد، دليل كه در آن علت بماند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)