آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کشتزار

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن كشتزار در خواب چون معروف بود، دليل بر فرزند است. اگر ديد كشتزاري درود، دليل كه بعضي مردم آنجا كشته شوند.

حضرت دانيال گويد: اگر ديد در كشتزاري معروف بود، دليل كه عملي كند كه دين و دنياي او نيك بود و اگر ديد در ميان كشتزاري مي رفت، دليل كه به عزا رود.

جابرمغربي گويد: اگر بيند آتش در كشتزار افتاده بود و بسوخت، دليل قحط است. اگر در خواب كشتزاري بيند و نداند كه از كيست، دليل بر زيانِ بيننده است.

 

1ـ ديدن كشتزاري عريان بعد از برداشت محصول در خواب ، علامت آن است كه بيننده خواب اميدي به فردا ندارد .

2ـ ديدن كشتزاري سبز و آمادة برداشتِ محصول ذرت يا جو ، علامت بركت و فراواني و شادماني است .

3ـ ديدن كشتزاري شخم خورده ، علامت آن است كه به زودي ثروتي به شما خواهد رسيد و در كسب مقامي افتخارآميز موفق خواهيد شد .

4ـ ديدن كشتزار شيار خورده و آماده بذرافشاني ، نشانة آن است كه بزودي ثمرة تلاش و كوشش خود را به دست خواهيد آورد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)