آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کلبتین

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن كلبتين درخواب، دليل خادمي است دلير كه به خوبي مال از دست پادشاه بيرون آورد و بر مردم نفقه كند. اگر بيند به كلبتين چيزي از آتش بيرون آورد و بر مردم داد، دليل كه از پادشاه منفعت يابد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)