آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ط >

طیلسان

 

ردائي که قاضيان وخطيبان وعربها بر دوش اندازند

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن طيلسان، دليل جاه و بزرگي است. اگر بيند كه طيلسان پاكيزه داشت، دليل است كه با خلق سخاوت كند.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند كه طيلسان او بسوخت، دليل كه از او عزيزي بميرد. اگر بيند كه طيلسان او جون طيلسان پادشاه شد، دليل مصيبت بود.

 

حضرت دانيال گويد:

ديدن طيلسان به خواب، دليل امانت است و قوت دين. اگر بيند كه طيلسان پاكيزه داشت، دليل كه ديدنش قوت بود و توفيق يابد در امانت گذاردن. اگر طيلسان چركين بيند، تاويل به خلاف اين است و ديدن طيلسان، دليل فرزند است. اگر طيلسان خود را سفيد بيند، دليل بر فرزند مصلح كند. اگر سرخ بيند، دليل كه فرزندش معاشر بود. اگر سياه بود و بيننده عالم است، فرزند او قاضي يا خطيب گردد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن طيلسان در خواب بر ده وجه است.

اول: عز و مرتبه (عزت و سربلندي).

دوم: جاه و منزلت.

سوم: ولايت وفرمان روائي.

چهارم: فرزند.

پنجم: دولت وکامراني.

ششم: بزرگي و بزرگواري.

هفتم: مال.

هشتم: علم.

نهم: دين.

دهم: شمشير.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)