آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ش >

شاهرود

 

سازي است از سازها. اگر بيند كه شاه رود مي زد، دليل كه به سخن محال رضا دهد. اگر شاه رود را با چنگ و چغانه مي زد، دليل مصيبت بود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)