آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ش >

شب پره

 

ديدن شب پره، دليل بر مردم گمراه بود. اگر بيند شب پره داشت، دليل كه با مردم گمراه صحبت دارد. اگر بيند شب پره از دستش بپريد، دليل كه از صحبت گمراهي جدا گردد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)