آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ش >

شل شدن

 

اگر بيند كه اندامي از اندامهاي او شل شد، چنانكه نتوانست بر خواستن، دليل است توبه كند و سِرّ خود را از مردم باز دارد. اگر اين خواب را مردم بينند، تاويل به خلاف اين بود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)