آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ش >

شیطرنج

 

بدانكه شيطرنج داروئي است كه خوردن آن، دليل بر مضرت باشد و نقصان مال، و ديدن آن درخواب، خيري نباشد و دليل بر مضرت كند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)