آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سفیداب

 

ابراهيم كرماني گويد: سفيداب به خواب ديدن، غم و انديشه است و بعضي از معبران گويند: سفيداب، دليل گفتگوي بود. اگر بيند كه سفيداب داشت يا كسي به وي داد، دليل كه به سبب كاري با كسي گفتگو كند. جابرمغربي گويد: اگر بيند كه سفيداب داشت و خواست كه روي خود را سفيد كند غمگين و متفكر گردد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)