آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آتشکده

 

محمدبن سيرين گويد:

آتشكده به خواب، جايگاه مكرره بود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

آتشكده جايگاه مردم احمق و خالي بود. اگر بيند كه در آتشكده رفت و از آنجا چيزي به وي رسيد، دليل كند كه آن مقدار مذلت و خواري به وي رسد، ليكن از بدي برهد و سرانجام پشيماني خورد.

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)