آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سنجیدن

 

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند ترازوي در دست داشت و چيزي مي سنجيد، دليل كه ميان مردم حكم كند و داوري نمايد. اگر بيند چيزي سخت مي پيمود، اگر از اهل علم است، دليل است قاضي شود، اگر از اهل علم نبود، به قاضي محتاج شود از بهر داوري. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: چيزي سنجيدن بر چهار وجه است. اول: حكم راست. دوم: نيكوئي. سوم: محتاج شدن به داوري. چهارم: حاكم شدن. اگر بيند چيزي راست بسنجيد، تاويلش به خلاف اين بود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)