آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سیسنبر

 

اگر در خواب سيسنبر بيند، دليل كه نامش به خير و نيكي منتشر گردد. اگر بيند در زمين او سيسنبر بود، همين دليل كند. اگر برخلاف اين بيند، دليل بر رنج كند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)