آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره النساء

 

محمدبن سيرين گويد:

هركه سوره نساء در خواب خواند، دليل كه ميراث يابد و خويشان و اهل بيت او بسيار گردند.

 

ابراهيم كرماني گويد:

مال و رفعت يابند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

خواند سوره نساء در خواب ، برآورده شدن حاجات ، پرهيزگار بودن و رسيدن ارثيه ازبستگان است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)