آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره التوبه

 

محمدبن سيرين گويد:

سوره توبه درخواب خواندن، دليل كه توبه نصوح كند از هر گناه.

 

ابراهيم كرماني گويد:

سرانجام كارش خير و خرمي بود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

خواندن سوره توبه در خواب ، محبوب و مقبول شدن در ميان مردم است .

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)