آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره عنکبوت

 

اگر بيند سوره عنكبوت مي خواند، دليل كه در وقت مرگ ايمان آورد و در امان حق تعالي باشد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

بر دشمن ظفر يابد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)