آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره السجده

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر به خواب بيند سوره سجده مي خواند، دليل كه در سجده بود، كه از دنيا برود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

عاقبتش محمود بود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)