آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الفاطر

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر ديد سوره فاطر مي خواند، دليل كه عاقبتش نيكو شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

درنعمت بر وي گشاده شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)