آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره المؤمن

 

اگر در خواب بيند سوره مومن مي خواند، دليل كه از مقربان حق تعالي شود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

خاتمت كارش به سعادت بود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

دعاي او مستجاب شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)