آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره محمد ص

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر ديد سوره محمد (ص) مي خواند، دليل است بر دشمنان ظفر و پيروزي يابد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

خداي تعالي او را از آفات نگاه دارد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

نيكو خصال و خوب سيرت بود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)