آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الحدید

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره حديد مي خواند، دليل كه روزي به رنج و سختي يابد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

توفيق طاعت يابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

در راه دين ستوده شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)