آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الجمعه

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر ديد كه سوره جمعه مي خواند، دليل است حق تعالي او را علم توريه روزي كند.

 

ابراهيم كرماني گويد:

حرمت و جاه يابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

توفيق خير يابد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)