آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الطلاق

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه سوره طلاق مي خواند، دليل كه با زن گفتگو كند.

 

ابراهيم كرماني گويد:

سيرت خود را نگاه دارد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

لجاج با اهلِ خويش كند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)