آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره البروج

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره بروج مي خواند، دليل كه در دنيا اندوهگين گردد، لكن عاقبت كارش نيكو باشد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

در آخرت رفيع بود و ثواب يابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

از غم ها فرج يابد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)