آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره البینه

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره بينه مي خواند، دليل كه با توبه از دنيا برود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

مردان را به راه راست دارد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

گروهي را به راه راست دارد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)