آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الهمزه

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره همزه مي خواند، دليل كه سخن بسيار گويد و نزد مردمان روشناس شود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

حريص شود به مال اين جهان و از عاقبت نينديشد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

بر دست او فتحي برآيد و بر دشمن قهر كند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)