آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الکوثر

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره كوثر مي خواند، دليل كه مال و نعمت بسيار يابد، لكن فرزندش كم بود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

عطا يابد از بزرگي و دشمن او بدحال شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

خيرات بسيار نمايد و اجر و ثواب يابد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)