آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ز >

زردآلو

 

محمدبن سيرين گويد:

زردآلو چون به وقت بود وطعم شيرين، دليل است به عدد هر زردآلويي كه خورد او را ديناري حاصل شود. اگر زردآلو ترش بود، دليل كه او را غم و مصيبتي رسد و بعضي ازمعبران گويند: زردآلو به تاويل كنيزك و نيز به تاويل مال يا نعمت باشد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند كه هسته زردآلو بشكست و تلخ بود، دليل كه اندوهي به وي رسد. اگر شيرين بود، دليل است از مردي بي اصل منفعت يابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

زردآلو به خواب، بيماري است چون به وقت خود بود،

اگر نه به وقت خود بود، غم و اندوه است.

اگر به طعم شيرين بود منفعت است.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

زردآلو به خواب ديدن خوب نيست. ممکن است در خواب ببينيد که زردآلو مي خوريد، در خواب اين احساس و ادراک براي شما پيدا مي شود که آنچه مي خوريد زردآلوست اما زردي آن را نمي بينيد در اين صورت تعبير نيکو دارد و به خصوص اگر کام شما را شيرين کند شادي و فرح است ولي اگر زردي رنگ زردآلو را ببينيد خوب نيست و نشاني است از غم و رنج و بيماري مخصوصا اگر طعم آن ترش و زننده باشد. اگر زردآلو بخوريد و طعم آن شيرين باشد سود و نفع است. اگر از کسي زردآلو بگيريد و زردي آن را نبينيد از جانب آن شخص سود مي بريد. اگر زردآلو سبز باشد و کال بهتر است که رسيده باشد و زرد و نرم. اگر هسته زردآلو شيرين باشد از جانب فرزند خويش خوشحال مي شويد و غرور احساس مي کنيد. روي هم رفته زردآلو اگر در خواب سبز و شيرين باشد بهتر از آن است که رسيده و زرد و نرم باشد.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

زرد آلو امیدهای واهی

خوردن زرد آلو : خوشحالی

زرد آلوی خشک : غم

درخت زردآلوی شکوفه کرده : ازدواج دیر هنگام

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)