آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

موبایل

 

مولف گويد:

ديدن همراه در خواب نشان خبر است.

اگر موبايل را از جيب يا کيف خود در آورد خبري از همسر خود دريافت مي کند.

اگر موبايل را در جيب يا کيف خود گذاشت خبري به همسرش خواهد رساند

اگر موبايل را از کمر خود بيرون آورد خبر مربوط به فرزندش مي باشد

اگر در کمر خود قرار داد خبري به فرزندش خواهد داد

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)