آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ز >

زنجبیل

 

محمدبن سيرين گويد: زنجبيل در خواب، دليل بر غم و اندوه است و خوردن آن دليل بر مضرت و زيان كند و بعضي ازمعبران گويند: خوردن زنجبيل در خواب، دليل بر خصومت و گفتگو كند و خوردن زنجبيل درخواب بي چيز و بي نفع بود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: زنجبيل يکي از سوس هاي تند غذايي است و در خواب تلخ کامي تعبير شده. يکي از معبران نوشته دليل بر مضرت و زيان کند و ديگري نوشته دليل بر خصومت و گفتگو کند و در هر دو حال شيرين کامي نمي آورد و نشاني از غم و اندوه همراه دارد. زنجبيل کوبيده و نکوبيده آن يک تعبير را دارد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)