آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

رخساره

 

محمدبن سيرين گويد:

رخساره در خواب ديدن، دليل بر روشنائي مردم بود. اگر بيند رخساره او صاف و پاكيزه است، در ميان مردمان مشهور گردد و بزرگي يابد. اگر بيند كه رخساره او زرد يا سياه اس، تاويلش به خلاف اين است.

 

ابراهيم كرماني گويد:

رخساره درخواب، آرايش مردم و كدخدائي او است. اگر در رخساره عيبي بيند، دركدخدائي و آرايش او نقصان رسد.

 

جابر مغربي گويد:

اگر بيند بر رخساره او موي بود، دليل كه وام دار گردد. اگر بيند رخسار او سرخ و پاكيزه بود، دليل كه شادان و خرم گردد. اگر بيند كه رخساره ا و زرد بوإ. دليل بود كه بيمار گردد. اگر بيند كه رخساره او سياه و تيره است، دليل كه از جهت عيال او را غم و اندوه رسد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

رخساره در خواب ، دليل بر شادى و خوبى و وضع و حال مرد است .

زشتى رخساره در خواب ، دليل بر غم و اندوه و بيمارى است .

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)