آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آب شدن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد تكه‏اى يخ آب مى‏شود، علامت آن است كه

امرى باعث نگرانى و تشويش شما مى‏شود. ولى به زودى برايتان سود زيادى را به دنبال خواهد آورد. اگر ببينيد كه پس از يخبندانى سخت و طولانى يخ‏ها آب مى‏شود نشانه‏ى آن است كه در شرايطى بسيار مساعد زندگى خواهيد كرد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)