آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

ریسمان

 

محمدبن سيرين گويد:

ريسمان درخواب، سفر است و بعضي از معبران گويند: كار مردي است كه با زنان اختلاط دارد. اگر بيند كه از پشم ريسمان همي رشت چنانكه ريسند، دليل است كه به سفر رود و از آن سفر خير بدو رسد. اگر بيند كه از پنبه يا قز يا كتان ريسمان همي رشت، دليل كه كاري حلال كند، لكن مردان را نيكو باشد. اگر بيند كه ريسمان به جولاه برد تا جامه بافد، دليل است كه در بين كاري بود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر زني بيند كه ريسمان از پشم يا از موي همي رشت، دليل كه او را از سفر غايبي بازآيد. اگر به وقت رشتن رسومان او گسسته شد، دليل كه غايبش در سفر بماند. اگر بيند ريسمان بسيار داشت، دليل است عمرش دراز بود و بر قدر درازي و كوتاهي ريسمان او را خير و منفعت رسد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ريسمان در خواب بر چهار وجه است.

اول: سفر.

دوم: كارمزد.

سوم: عمر داز.

چهارم: منفعت بسيار.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

کرباس وریسمان پنبه و گندم روزی حلال بود بعضی گویند اندک غم بود

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)