آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دف زدن

 

محمدبن سيرين گويد:

دف زدن در خواب، معروف بود، بر آن كس كه دف زند. لكن اگر كنيزك دف زدند، دليل بود بر چيزي مشهور كه به او رسد، اگر دف زننده آزاد بود، دليل بر كاري مشهور بود. اگر مردي جوان دف زند، دليل كه با دشمن خود امر به معروف كند. اگر مردي پير دف زند، دليل كه ترك امر معروف كند.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر مردي بيند در خواب دف زند، استادانه و نيكو، دليل كه زني بخواهد به صورت نيكو و به كردار بد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

آواز دف شنيدن در خواب، نشاط و شادي بود، چون از زن و كنيزك شنود.

اگر آواز دف از مردي پير شنود، دليل بر بخت و دولت و فيروزي بود

آواز دف از مردي جوان شنيدن، دليل بر ظاهر شدن حالي كند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)