آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف خ >

خاکستر

 

محمدبن سيرين گويد:

خاكستر، مال باطل است از قِبَل سلطان، كه بر كسي باقي بماند. اگر بيند خاكستر جمع كرد و باطل شد، دليل كه مال از سلطان جمع كند و به وي نماند

 

بعضي از معبران گويند:

علمي حاصل كند كه در وي هيچ خير و نفع نباشد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن خاكستر درخواب بر نه وجه است

اول: عالم و دانشمندى كه علمش مورد بذيرش و قبول نباشد.

دوم: مال حرام

سوم: كلام باطل.

چهارم: خصومت و دشمني.

پنجم: فسق و گناه.

ششم: مكروحيله.

هفتم: حسادت و حسرت و افسوس.

هشتم: پشيماني.

نهم: كاري كه اندر آن خيري نباشد

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

خاکستر در خواب افسوس و ندامت کار بيهوده است. اگر ديديد در خواب به دنبال خاکستر مي گرديد تا آتش را جا به جا کنيد براي رسيدن به هدفي که در نظرتان بزرگ جلوه مي کند کاري بيهوده انجام مي دهيد که بعدا ندامت و پشيماني مي آورد. چنانچه در خواب خاکستر يافتيد ندامت حتمي است و اگر نيافتيد در آستانه تحسر قرار مي گيريد. اگر ديديد خاکستر بر دست و لباس شما نشسته کاري مي کنيد که ندامت مي آورد و آبروي شما در مخاطره قرار مي گيرد. اگر ديديد پايتان در خاکستر فرو رفته سفري مي کنيد يا به جايي مي رويد که عبث است و ندامت دارد و زيان مي بينيد. اگر خاکستر در آشپزخانه بود همسرتان براي شما ملال و اندوه مي آورد. اگر خاکستر بر سر شما نشسته بود عملي انجام مي دهيد که بزرگترها و روسا شما را سرزنش مي کنند و شرمندگي مي کشيد. اگر خاکستر بر چهره شما نشسته بود خجالت مي کشيد و اين شرمندگي تا مرحله رسوايي است.

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)