آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ح >

حد زدن

 

محمدبن سيرين گويد: حد زدن در خواب، دليل بر فراهم كردن كار زنان كند. اگر بيند كه او را حد مي زند، تاويلش به خلاف اين است. جابر مغربي گويد: اگر كسي را بيند حد مي زدند، بيننده را نيك است و نيز دلالت بر صلاحيت او بود و صاحب خواب اگر مفسد است، دليل بر رنج و اندوه است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)